Folklor do škol!

Folklor do škol!

Hlavním cílem projektu "Tady jsme doma", který je zaštiťován Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a vznikl v roce 2008, je začlenit regionální tradice lidové kultury zpět do vyučování prvního stupně základních škol. Do Proglasu jsme pozvali autorku projektu PhDr. Alenu Schauerovou a také Mgr. Magdalenu Maňákovou. Poslouchejte ve Folklorním okénku ve středu 27. října 2021 v 16.55.

Výzkumy potvrdily, že orientace v oblasti lidové kultury hraje velmi důležitou roli v rozvoji kulturní identity dítěte i v budování jeho pozitivního a zodpovědného vztahu k obci a kraji, kde žije. Jedním z cílů projektu je proto pomoci dětem prostřednictvím folkloru kulturně zakotvit v místě, které znají a kde žijí.

Jádro projektu tvoří od roku 2008 intenzivní spolupráce autorů projektu a učitelů. Prostřednictvím osobních setkání a písemné komunikace jsou vyučujícím zprostředkovány konkrétní folklorní, pedagogické, didaktické i psychologické materiály, které přispívají k vytvoření jejich vlastního tvořivého a inovativního přístupu k uplatnění projektu ve vyučování. Učitelům, kteří se do Projektu se svou třídou přihlásí, jsou tak poskytovány nejen odborné rady etnologa a pedagoga, ale také pomoc v procesu vytváření učebních programů ve shodě s Rámcovými vzdělávacími programy, které byly na školách zavedeny od roku 2007. Učitelům umožňují stanovit obsah vyučování, metody i formy práce podle vlastního uvážení. Téma „Tady jsme doma“ se může na nižším stupni základní školy uskutečňovat napříč všemi vyučovacími předměty. Učitelům je jako optimální vyučovací metoda doporučováno projektové vyučování, které předpokládá dětskou aktivitu při poznávání a tvořivé činnosti.

Více na http://www.nulk.cz/tadyjsmedoma