Co nabízí studium etnologie?

Co nabízí studium etnologie?

Pořad v souvislostech


Co nabízí studium etnologie?
Budeme vysílat

Zbojnickými chodníčky
Muzikanti, to sú chlapci!
Muzikanti, to sú chlapci!
Vysílali jsme


Zbojnickými chodníčky

To je zlatý posvícení - Zvyky a obyčeje na Plzeňsku a Chodsku

To je zlatý posvícení - Zvyky a obyčeje na Plzeňsku a Chodsku
Audioarchiv
6. listopadu 2017 Folklorní okénko Autor: Kateřina Kovaříková

Co se skrývá pod pojmem etnologie? Na kterých vysokých školách můžete tento obor studovat? A je o etnologii z řad mladých studentů zájem? Ve Folklorním okénku ve středu 8. listopadu nabídneme rozhovor s docentkou Martinou Pavlicovou, která vede studenty na Masarykově univerzitě v Brně ke studiu lidových tradic. Poslouchejte za pět minut pět odpoledne.

Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Vznikla jako pokračování etnografie (národopisu), když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat. Někdy se však pojmy etnologie a etnografie užívají jako synonyma. V současné době se vedle názvu etnologie používá označení kulturní a sociální antropologie, přičemž někteří antropologové zdůrazňují odlišnost antropologie od etnologie. S použitím obou názvů jsou spojeny i mocenské zájmy jednotlivých odborných pracovišť. Zatímco sociální a kulturní antropologové se odvolávají na angloamerický model studia, který prezentují jakožto odlišný a hodnotnější, etnologové vychází z tradic evropského, resp. středoevropského bádání.

Ústav evropské etnologie FF MU byl založen v roce 1946 jako Seminář pro etnografii a etnologii; od té doby prošel z mimovědeckých důvodů četnými organizačními změnami a jeho vědecký i pedagogický profil se pronikavě změnil v souladu s obecným vývojem oboru i s prohlubováním specializace pracoviště. Na rozdíl od stavu v poválečných letech, kdy se pracoviště věnovalo převážně jen slavistické problematice, došlo k rozšíření orientace na etnologickou evropeistiku. Předmět výuky se podstatně rozšířil a výklady o něm se ze zřetele teoretického a metodologického zejména v posledním desítiletí inspirovaly novými směry a experimenty zahraniční etnologie a antropologie, tíhnoucí mj. k empirickému studiu netradiční tematiky, např. městského prostředí. Od převážné většiny encyklopedických přednášek se podstatná část výuky přesunula do výkladů jak syntetizujících, tak i analytických, a to na komparativních základech. Přednášky o některých vybraných otázkách jsou svěřovány externím učitelům (např. z brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR a z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea), kteří se specializují na jejich řešení. Jako jediné pedagogické a vědecké pracoviště v České republice se programově a systematicky věnuje také studiu tradiční kultury Čech, Moravy a Slezska v kontextu historických a metodologických proudů v Evropě. Pro většinu přednášek a seminářů je charakteristická snaha o postižení vzájemných vlivů a vazeb mezi kulturami a způsobem života evropských národů. Výukový program se každoročně podle aktuálních možností obměňuje.