Ať žije majáles!

Ať žije majáles!

Slavnosti majáles jsou spojeny s oslavou propukávajícího jara, nespoutaného mládí a rozkvetlé přírody. Od dob národního obrození však měly i zprvu vlastenecký a zvláště v 60. letech minulého století výsostně politický charakter. Ke kořenům tradiční lidové slavnosti Vás srdečně zve Zdeněk Vejvoda. Ve Folklorním okénku 2. května 2018 od 16.55 na vlnách Proglasu samozřejmě nebudou chybět nahrávky vynikajících českých souborů a jejich sólistů.

„Celá obec dnes / slaví majáles. // Všechny květy milé, / rudé, modré, bílé, / z jara v krásném máji / velkou slavnost mají. // Všecko slaví dnes / s námi majáles."

Studentský majáles proslavil Alois Jirásek v knize Filozofská historie, jejíž příběh se odehrává v Litomyšli. Autor vycházel z vlastních vzpomínek, na zdejším gymnáziu totiž sám vyučoval a průběh oslav v polovině 19. sto­letí vykreslil následovně:

Poté, co studenti navzdory zákazu ze strany bis­kupa projdou za zvuku kapely městem, dospějí do nedalekého háje, kde se koná samotná odpolední a večerní slavnost za účasti většiny města. Byly to radovánky plné zpěvu, tance, recitování veselých básní a samozřejmě i alkoholu a drob­ných provokací, jež provozovalo rozpusti­lé litomyšlské studentstvo.

Jiráskovi „filozofové“ byli vlastně studenti dvouletého cyklu následujícího po absolvování gymnázia, jakési univerzitní přípravky. Majáles, původně spíše gymnaziální slavnost se postupně roz­šířila mezi univerzitní studenty a nabyla oficiálního charakteru.

Majáles nalezl v 19. století své pevné mís­to v české společnosti, protože se stal další vhodnou příležitostí k posilování národ­ního uvědomění. Studenti byli jako představitelé rodící se inteligence oporou českých národních snah. V Praze se majá­lesy konaly od 90. let 19. století na holešovickém výstavišti a byly velkou společenskou událostí, při níž Češi demonstrovali svůj bohatý kulturní život a své vlastenectví. Také každé menší město, v němž bylo gymnázium, mělo svůj majáles, jenž zde představoval jeden z vrcholů společenské sezony. Tak majáles vstoupil i do 20. století.